Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1.RESPONSABLE

A. Dades de contacte del Responsable
El responsable de les dades recaptades mitjançant aquesta web és BOUQUET D’ALELLA, S.L. amb adreça C/ SANT JOSEP CALASSANÇ Núm. 8, 08328, ALELLA ( BARCELONA) I CIF B65093833. Vostè podrà contactar amb el responsable mitjançant el següent Email bouquetdalella@bouquetdalella.com o en el telèfon 935556997

B. Identitat i dades de contacte del representant FABIOLA CASTRO FAJARDO
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades

2. FINALITAT
A. Descripció ampliada dels fins del tractament
Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Publicitat i prospecció comercial Comerç electrònic
Terminis o criteris de conservació de les dades

B. Conservarem les dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la sol·licitud i complir amb les obligacions legals exigides.
Les dades que vostè ens ha facilitat seran conservats mentre siguin necessaris per a les finalitats indicades en el punt 2.A., o també seran emmagatzemades pel temps exigit per diferents legislacions aplicables.

C. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada
Les dades recollides mitjançant la pàgina web no seran utilitzades per prendre decisions automatitzades.

3.LEGITIMACIÓ
A. Legislació aplicable
La legislació aplicada és el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril de 2016 així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

B. Detalls de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim
Art. 6, apartat 1 lletra a. Que considera el consentiment de l’interessat com una base legítima per al tractament de dades personals continguts en aquest fitxer.

C. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-lo
No està obligat a facilitar-nos les dades, no obstant això, serà necessari per a poder gestionar els suggeriments o peticions que necessiti fer-nos mitjançant la pàgina web.

4. DESTINATARIS
A. Destinataris
Organitzacions o persones directament relacionades a l’empresa, Administració pública amb competència en la matèria.

B. Destinataris específics
No existeixen

C. Decisions de adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables
No existeixen.

D. Transferències Internacionales
No existeixen

5. DRETS
A. Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament.
L’interessat podrà conèixer, modificar, o eliminar les dades que l’empresa posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a C/ SANT JOSEP CALASSANÇ Núm. 8, 08328, ALELLA ( BARCELONA).

L’interessat podrà transferir les seves dades a una altra entitat o bé limitar els ja existents que l’empresa posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a C/ SANT JOSEP CALASSANÇ Núm. 8, 08328, ALELLA ( BARCELONA).

B. Dret a retirar el Consentiment prestat
L’interessat podrà retirar les dades que l’empresa posseeix sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a C/ SANT JOSEP CALASSANÇ Núm. 8, 08328, ALELLA ( BARCELONA).

C. Dret a reclamar davant la Autoritat de Control
L’interessat podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre tota incidència que pugui sorgir-li.

6. PROCEDÈNCIA
A. Informació detallada del origen de los dades
Facilitades pel propi interessat.

B. Categories de dades que es tracten
Nom i Cognoms
NIF/DNI/NIE
Adreça
Email

7. CLÀUSULA CONSENTIMENT NEWSLETTER
En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i en la legislació vigent sobre protecció de dades, l’informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà tractat sota la responsabilitat de BOUQUET D´ALELLA, S.L. amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre-li periòdicament nostre Newsletter. Les dades no seran cedits a tercers excepte obligació legal.

La base legítima és el consentiment el qual podrà ser revocat en qualsevol moment, cancel·lant la seva subscripció al Newsletter, enviant un correu electrònic a l’adreça bouquetda@bouquetdalella.com

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició i limitació de tractament de les seves dades, així com sol·licitar la seva portabilitat, mitjançant un escrit a l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment.